خانه / خاطرات زندان

خاطرات زندان

خاطراتي از زندانها و شكنجه گاههاي رژيم ولايت فقيه

خاطراتي از زندانها و شكنجه گاههاي رژيم ولايت فقيه زندان قزل حصار سالهاي 1365-1360 (قسمت دوم )   …نوبت ما شد. 2 پاسدار با ماشين دستي سلماني، وسط زيرهشت ايستادند و كساني را كه چند متر عقبتر، كِز كرده بودند، صدا كردند. ابتدا موهاي سر و بعد تمام يا قسمتي از …

بيشتر بخوانيم »

خاطراتي از زندانها و شكنجه گاههاي رژيم ولايت فقيه

خاطراتي از زندانها و شكنجه گاههاي رژيم ولايت فقيه زندان قزل حصار سالهاي 1365-1360 در قرنطينه چشم بندهايمان را برداشتيم . از ميان چشمها، نگاهي مثل نگيني در انگشتر شب ميدرخشيد. جوانِ قدبلندي كه شلوار جين، پيراهن راهراهِ آبي و ژاكتي سُرمه ايي پوشيده بود توجهم را جلب كرد. به …

بيشتر بخوانيم »

Powered by moviekillers.com