خانه / اخبار / زندانيان سياسي / پيام زندانيان سياسي محبوس در اوين، علي معزي و علي امير قلي در رابطه با تحريم خيمه شب بازي انتخابات رژيم آخوندي

پيام زندانيان سياسي محبوس در اوين، علي معزي و علي امير قلي در رابطه با تحريم خيمه شب بازي انتخابات رژيم آخوندي

هم ميهنان عزيز
37 سال از انقلاب ضد سلطنتي 57 ميگذرد. مقصود مردم مجلس مؤسساني مركب از همه اقشار و طبقات و مذاهب و نظامي دمكراتيك كه مظهر اراده و آراي مردم باشد بود.
اما از همان روز اول ارتجاع و فاشيسم مذهبي بعنوان تهديد و مانع عمده اي در مقابل تحقق خواسته هاي آزاديخواهانه حقوق بشري و دمكراتيك و عادلانه ملت قرار گرفت بطوريكه حبس و سركوب و اعدام هاي دهه 60و قتل عامهاي سال 67 خيل
عظيم كساني را كه مطالبات اقشاربسياري را نمايندگي ميكردند از دم تيغ گذرانيد.
وبه اين ترتيب بود كه استبداد نعلين جاي استبداد چكمه را گرفت و بيش از پيش غارت و چپاول افسار گسيخته طبقات محروم جامعه توسط گروه جديد ي از نو برقرار شد ،اكنون هم اين جناحها و جماعتي كه برسركار اند همه سر و ته يك كرباس اند
و هركدام يك نوبت يا بيشتر در حاكميت بوده ويا در بخشهاي مختلف ساختار حكومتي جا عوض ميكرده اند .اين سيستم هيچ حق انتخابي براي مردم نميشناسد .آخربراي مردم چه فرقي ميكند كه چه كسي آنها را غارت و سركوب نمايد.
امروزه صحنه سازي انتخابات فقط ابزاري شده براي حفظ منابع و منافع اقتصادي در دست همين طبقه خاص و برخوردار و
بقيه مردم بايد با فقر وگراني دست و پنجه نرم كنند.
عده اي اعوان و انصار و چوبهاي زير بغل اين نظام هم موذيانه تلاش ميكنند كه مردم را با توجيهات واهي پاي صندوقها كشانده و اعتبار به جبيب حكومت بريزند در حاليكه مردم ما گول نخورده و ميدانند كه بدو بدتري وجو ندارد و اين توجيهات توهين به شئون و به شرف آنها ست پس به دست خود به جيب غارتگران سركوب گر اعتبار نريزيم و بساط اين خيمه شب بازي را تحريم كرده و روز جمعه از خانه خارج نشويم
علي معزي- علي امير قلي. بند 8 اوين.

Powered by moviekillers.com