خانه / درباره حصار

درباره حصار

درباره حصارحصار

کانون حصار, یک تشکل مستقل می باشد که به منظور حمایت از فعالان سیاسی، عقیدتی و مدنی که در تلاش براي بدست آوردن حقوق اجتماعی خود در ایران هستند ایجاد شده است.این كانون بر آن است تا با دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانی که همانا آزادی فردی و اجتماعی است صدای شهروندان دربند درنظام جمهوری اسلامی ایران باشد..
هدف اصلی این کانون انعکاس صدای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همچنین ایجاد شبکه ای براي افشای جنايت های جمهوری اسلامی در مجامع حقوق بشری ،سازمانها و نهاد های بین الملی می باشد..
این کانون از تمامی کسانی که به دلیل داشتن هرگونه گرایش سیاسی و اعتقادی حقوق اولیه شان توسط نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران سلب شده است در حد توان حمايت می کند. و از همه هموطنانی که خواهان تغییر این رژیم هستند دعوت به همکاری می کند.

Welcome to Hesarr news. We hope to provide continual coverage and information on political prisoners in Iran

Follow us on Facebook, or check our site Hesarr.com, daily to recieve updates

We seek to promote change in Iran through respect for human rights and providing a voice for dissidents inside the country

This includes highlighting the plight of political prisons and dissidents fighting for freedom in Iran

Hesarr news is working to launch an English website which will also provide translations for our news stories on political prisoners

We ask our readers to share our news and support political prisoners in Iran and ensure their voices are heard and their lives protected
Hesarr news is an independent organization. Copyright 2016 Hesarr News

 

[showhide type=”post” more_text=”Show more…” less_text=”Show less…”] Hesarr news is working to launch an English website which will also provide translations for our news stories on political prisoners

We ask our readers to share our news and support political prisoners in Iran and ensure their voices are heard and their lives protected
[/showhide]

Powered by moviekillers.com