خانه / اخبار / حصار نيوز:وضعيت اسفناك زندانيان سياسی زندان گوهردشت

حصار نيوز:وضعيت اسفناك زندانيان سياسی زندان گوهردشت

حصار نيوز:وضعيت اسفناك زندانيان سياسی زندان گوهردشت

به گزارش حصار ،كانون حمايت از فعالين سياسى و عقيدتى: زندانيان سياسى سالن ٤ بند ١٠ زندان گوهردشت كرج، با وجود تغيير مديريت زندان در چند روز پيش، كه در جريان آن مردانى رييس زندان جاى خود را به ضيايى داد، كماكان در وضعيت نگران كننده و اسفناكى بسر ميبرند.

شمارى از زندانيان سياسى به دليل كمبود جا، نامناسب بودن هواى سلولها و عدم وجود امكانات كافى ، در راهرو بند اسكان يافته اند. در بين اين زندانيان كسانى هستند كه بيش از ١٧ سال را در زندان بسر برده و در زير شكنجه و فشار ساليان متمادى از شرايط جسمى مساعدى برخوردار نبوده و به بيماريهاى مختلفى مبتلى شده اند.

با تغيير مديريت اخير نه هيچ اقدامى براى بهبود شرايط بند انجام شده و نه وسايل و امكانات حداقل مصادره شده و به غارت رفته آنها، بازگردانده شده است. شكايتهاى اين زندانيان به قوه قضاييه هم عملا و عامدا مسكوت مانده است.

وعده هاى داده شده به زندانيان سياسى مبنى بر رسيدگى به خواسته هايشان، مطلقا بى اساس و بيهوده بوده و علاوه بر آن مجددا زندانيان سياسى را مجبور به پوشيدن لباس زندان و دستبند و پابند كرده اند و زندانيان هم كه حاضر نيستند اين شرايط سخت تحميلى و توهين اميز را پذيرا شوند از اعزام به بيمارستان و درمان خوددارى مي كنند . ( حميد بابايى و رضا شهابى بهمين دليل در تاريخ ١٧ مهر ٩٦ از اعزام به بيمارستان خود دارى كرده اند).

با وجود كيفيت نازل غذاى زندان امكانات تهيه غذا توسط خود زندانيان هم از آنها سلب گرديده و برعكس گذشته ديگر نميتوانند با تقبل هزينه از مواد غذايى فروشگاه زندان استفاده كنند.

وضعيت بهداشتى، آب، تهويه هوا در بند زندانيان سياسى بسيار بداست و با وجود صفحات فلزى بكار رفته جهت بستن كليه پنجره ها و منافذ ورود هواى تازه به بند تنها مدخل ورود هوا به داخل بند هم با گذاشتن منابع و سطل هاى زباله آلوده گرديده است.

زندانيان سياسى گوهردشت كرج كماكان حتى از داشتن روزنامه و نشريات حكومتى هم محرومند.

با وجود شرايط بسيار وخيم زندانى سياسى “محمد نظرى” كه بيش از هفتاد روز است در اعتصاب غذا بسر برده هيچ توجه و رسيدگى به وضع او صورت نگرفته و آقاى نظرى كماكان در وضعيت خطيرى قرار دارد كه درصورت بروز حادثه ناگوارى براى او مسئولين مربوطه بايد پاسخگو باشند.

كانون حصار توجه مردم ايران و نهادهاى حقوق بشرى را به رسيدگى به وضعيت اين زندانيان جلب نموده و خواهان رسيدگى فورى به حقوق شناخته شده انسانى و بين المللى انان كه دردست رژيم حاكم اسير شده اند ميباشد.

گزارش به :

اقاى زيد رعد حسين، كميسر عالى حقوق بشر در سازمان ملل متحد

خانم عاصمه جهانگير، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران

صليب سرخ بين الملل

سازمان پزشكان بدون مرز

همچنين اينجا را چك كنيد

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت

حصار نیوز:هجوم گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان گوهردشت به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان

حصار نیوز:انتقال ناگهانی زندانی سیاسی، ارژنگ داوودی به زندان زاهدان به گزارش حصار کانون حمایت …

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک

حصار نیوز:دومین قتل در بازداشتگاههای اراک بدنبال قتل وحید وحیدی جوان معترض در بازداشتگاه اراک …

Powered by moviekillers.com